STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
RADA MĚSTA OLOMOUCE
NAŘÍZENÍ č. 5/2019,

o placeném parkování v Olomouci

Rada města Olomouce se usnesla dne 8. 4. 2019 vydat dle § 23 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Pro účely organizování dopravy na území města Olomouce se upravuje tímto nařízením stání silničních motorových vozidel (dále jen „vozidlo“) na vybraných místních komunikacích1 města Olomouce a jejich určených úsecích za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy2.
 2. Vybrané místní komunikace a jejich určené úseky jsou znázorněny na mapě Zóny placeného parkování a zpoplatněných ploch v Olomouci, která je přílohou č. 1 tohoto nařízení. Takto vymezená místa jsou osazena příslušným dopravním značením:
  • oblast vymezená svislými dopravními značkami IZ 8a – Zóna s dopravním omezením a IZ 8b – Konec zóny s dopravním omezením s příslušným symbolem a dodatkovým textem3 (dále jen „zóna“),
  • zpoplatněné parkovací plochy označené dopravní značkou IP 13c – Parkoviště s parkovacím automatem a dodatkovou tabulí s textem.

 

Článek 2
Výklad pojmů

Pro účely tohoto nařízení mají níže uvedené pojmy tento význam:

 • parkování je užití části pozemní komunikace ke stání vozidla4,
 • krátkodobá parkovací karta je karta, která slouží po vyznačení doby platnosti (tj. označení údajů o zahájení parkování) jako doklad o zaplacení stanoveného parkovacího poplatku a v době platnosti umožňuje parkování vozidla:
  1. na vymezených parkovacích místech v zóně po dobu max. 24 hodin nebo
  2. na zpoplatněných parkovacích plochách po dobu uvedenou na dodatkové tabuli příslušného dopravního značení. Pokud na dané zpoplatněné ploše takové dopravní značení s dodatkovou tabulí obsahující údaj o maximální možné parkovací době není, je možné na těchto plochách parkovat po dobu max. 24 hodin.
 • parkovací lístek je lístek, který je možné zakoupit v automatu na parkovací lístky na území města Olomouce (dále jen „papírový parkovací lístek“), prostřednictvím služby SMS Premium (dále jen „SMS parkovací lístek“) nebo prostřednictvím služby webové aplikace (dále jen „elektronický parkovací lístek“) a který slouží jako doklad o zaplacení stanoveného parkovacího poplatku na časově omezenou dobu a v době platnosti umožňuje parkování vozidla:
  1. na vymezených parkovacích místech v zóně po dobu max. 24 hodin nebo
  2. na zpoplatněných parkovacích plochách po dobu uvedenou na dodatkové tabuli příslušného dopravního značení. Pokud na dané zpoplatněné ploše takové dopravní značení s dodatkovou tabulí obsahující údaj o maximální možné parkovací době není, je možné na těchto plochách parkovat po dobu max. 24 hodin.
 • dlouhodobá parkovací karta nepřenosná je karta vystavená na určité časové období na konkrétní registrační značku vozidla umožňující parkování vozidla na vymezených parkovacích místech v zóně bez krátkodobé parkovací karty nebo parkovacího lístku,
 • dlouhodobá parkovací karta přenosná je karta vystavená na určité časové období bez uvedení konkrétní registrační značky vozidla umožňující parkování vozidla na vymezených parkovacích místech v zóně bez krátkodobé parkovací karty nebo parkovacího lístku.

 

Článek 3
Krátkodobé parkovací karty a parkovací lístky

 1. Řidič, který parkuje s vozidlem v zóně nebo na zpoplatněných parkovacích plochách, je povinen v době zpoplatnění parkování umístit za čelní výhledové sklo vozidla na viditelné místo platnou krátkodobou parkovací kartu nebo platný papírový parkovací lístek takovým způsobem, který umožní zřetelně registrovat údaje potvrzující platnost karty nebo lístku. V případě vozidla bez čelního skla (např. motocykl, moped) je řidič zaparkovaného vozidla povinen při kontrole platnou krátkodobou parkovací kartu nebo platný papírový parkovací lístek předložit.
 2. Krátkodobá parkovací karta je platná, jen pokud je označena v souladu s poučením na ní uvedeným a umístěna v souladu s ustanovením odst. 1 tohoto článku, údaje na ní uvedené jsou zřetelně čitelné a karta není nijak poškozena nebo znehodnocena. Po uplynutí doby platnosti ji není možné jako doklad o zaplacení stanoveného parkovacího poplatku znovu použít.
 3. Papírový parkovací lístek je platný, jen pokud údaje na něm vyznačené odpovídají skutečnosti a je umístěn v souladu s ustanovením odst. 1 tohoto článku, údaje na něm uvedené jsou zřetelně čitelné a lístek není nijak poškozen nebo znehodnocen.
 4. MS parkovací lístek je platný, pokud je doručen parkujícímu formou SMS zprávy na mobilní telefon, elektronický parkovací lístek je platný, pokud je doručen parkujícímu formou zprávy na zadanou emailovou adresu, a údaje v nich odpovídají skutečnosti.
 5. Cena krátkodobé parkovací karty je stanovena za každou i započatou hodinu stání vozidla. Na kratší časový úsek ji není možné zakoupit. Cena za parkovací lístek je stanovena za každou hodinu parkování. Na kratší časový úsek je možné zakoupit parkovací lístek podle možnosti způsobu platby.
 6. V případě zakoupení SMS nebo elektronického parkovacího lístku je parkující povinen provést tuto platbu bezodkladně po odstavení vozidla. Platba parkovného zakoupením SMS nebo elektronického parkovacího lístku je vázána na registrační značku zaparkovaného vozidla.

 

Článek 4
Dlouhodobé parkovací karty

 1. Dlouhodobé parkovací karty přenosné nebo nepřenosné vydává Odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce při splnění podmínek uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku za cenu uvedenou v Ceníku zveřejněném na internetových stránkách statutárního města Olomouce5.
 2. Na vydání dlouhodobé parkovací karty nepřenosné s dobou platnosti podle výše úhrady tři, šest nebo dvanáct měsíců ode dne jejího vydání má nárok:
  • fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v zóně, a která je zároveň vlastníkem nebo provozovatelem vozidla6 nebo která užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy a nebo která je zaměstnancem společnosti a má služební vozidlo svěřeno do soukromého užívání.
  • právnická nebo fyzická osoba provozující silniční motorové vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu7, která má sídlo nebo provozovnu v zóně.
 3. 8, která má sídlo nebo provozovnu v zóně.
 4. Řidič, který je držitelem dlouhodobé parkovací karty a parkuje s vozidlem v zóně v době zpoplatnění parkování, je povinen ji umístit za čelní výhledové sklo vozidla na viditelné místo takovým způsobem, který umožní zřetelně registrovat údaje potvrzující její platnost. V případě vozidla bez čelního skla (např. motocykl, moped) je řidič zaparkovaného vozidla povinen ji při kontrole předložit.
 5. Dlouhodobá parkovací karta je platná, pouze pokud je užívána oprávněnou osobou v době, na kterou byla vystavena, údaje na ní uvedené jsou zřetelně čitelné a karta není nijak poškozena nebo znehodnocena.
 6. Fyzická osoba žádající o vydání dlouhodobé parkovací karty je povinna doložit svůj trvalý pobyt v zóně nebo vlastnictví nemovitosti v zóně a svůj právní vztah k příslušnému vozidlu. Právnická osoba žádající o vydání dlouhodobé parkovací karty je povinna doložit skutečnost, že provozuje silniční motorové vozidlo za účelem podnikání a že má sídlo nebo provozovnu v zóně.

 

Článek 5
Kontrola a sankce

 1. Na vybraných místních komunikacích a jejich určených úsecích stanovených v článku 1 odst. 2 tohoto nařízení je stání vozidel bez parkovacího lístku nebo parkovací karty zakázáno.
 2. Dohled nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení vykonávají zákonem pověřené orgány.
 3. Na porušení povinností stanovených tímto nařízením se vztahují zvláštní právní předpisy.
 4. Povinnost podle čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení se nevztahuje na řidiče vozidel Integrovaného záchranného systému, obecních policií, Armády ČR, vozidel označených parkovacím průkazem9 a vozidla označená vlastníkem zpoplatněné místní komunikace.

 

Článek 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení statutárního města Olomouce č. 2/2018, o placeném parkování v Olomouci, a nařízení statutárního města Olomouce č. 1/2019, kterým se mění nařízení č. 2/2018, o placeném parkování v Olomouci.

 

Článek 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor

JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora

 

Vyvěšeno dne: 9. 4. 2019 | Pod č.j. SMOL/097676/2019/OKT/PERS/Pos | Sejmuto dne: 25. 4. 2019

1 Ust. § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
2 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
3 Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb. ze dne 27. 10. 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy č. 84/2016 Sb., ze dne 15. 3. 2016
4 Ust. § 2 písm. n) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
5 www.olomouc.eu
6 Ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
8 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
9 Ust. § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhláška 5/2019 a mapa zóny | Ceník | Nařízení č. 13/2019, kterým se mění nařízení č., 5/2019 – změna zóny